Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin strony internetowej działającej pod adresem: https://dorotakotz.pl należącej do Dorota Kotz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Plan D Dorota Kotz” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Macieja Sarbiewskiego 2/134, 01-584 Warszawa, NIP: 5242714243, REGON: 369421164, tel.: 506 313 608, e-mail: kontakt@dorotakotz.pl, dalej: „Plan D Dorota Kotz”.

§ 1 Zasady Ogólne

 1. Regulamin precyzuje zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego https://dorotakotz.pl oraz usług elektronicznych oferowanych i świadczonych przez „Plan D Dorota Kotz”.
 2. Właścicielem strony internetowej w domenie https://dorotakotz.pl jest Dorota Kotz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Plan D Dorota Kotz” wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Macieja Sarbiewskiego 2/134, 01-584 Warszawa, NIP: 5242714243, REGON: 369421164.
 3. Z „Plan D Dorota Kotz” można skontaktować się telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami podanymi na stronie internetowej serwisu pod adresem https://dorotakotz.pl.
 4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 5. „Plan D Dorota Kotz” nieodpłatnie udostępnia użytkownikowi Regulamin na stronie internetowej pod adresem: https://dorotakotz.pl, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Świadczenie usług elektronicznych przez „Plan D Dorota Kotz” za pośrednictwem Serwisu następuje zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi przepisami obowiązującego prawa.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Serwisu.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 2. System teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest
  w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.
 4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez „Plan D Dorota Kotz” na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 8. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 9. Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez „Plan D Dorota Kotz” na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których „Plan D Dorota Kotz” informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia „Plan D Dorota Kotz” i /lub
  w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu „Plan D Dorota Kotz”, którym jest marketing bezpośredni.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, „Plan D Dorota Kotz” świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. „Plan D Dorota Kotz” świadczy na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały poniżej.
 3. Subskrypcja/zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z Polityką prywatności „Plan D Dorota Kotz” oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila,
  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez „Plan D Dorota Kotz” telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług „Plan D Dorota Kotz” oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 5. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez „Plan D Dorota Kotz” lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce prywatności.
 6. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie newsletterowej jeszcze przez okres do 2 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych
  z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – „Plan D Dorota Kotz” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Wysyłka newslettera może zostać zaprzestana w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail (wysłanego newslettera). W takim przypadku, Administrator – „Plan D Dorota Kotz” usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od „Plan D Dorota Kotz”, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z „Plan D Dorota Kotz” w inny, wybrany w tym celu sposób.
 8. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.).
 9. „Plan D Dorota Kotz” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania newslettera. Klient jest uprawniony poinformować „Plan D Dorota Kotz” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

§ 4 Reklamacje

 1. Usługobiorcom przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usługi newslettera.
 2. Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: dokislawa@gmail.com, a w tytule maila wpisując odpowiednio: „Zapytanie”, „Uwagi”, „Reklamacja”.
 3. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Usługobiorcy tj.: imię i nazwisko, lub nazwę firmy, adres e-mail oraz określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących podstawą reklamacji wraz z datą ich zaistnienia, a także określenie oczekiwań Usługobiorcy (żądania związane z reklamacją).
 4. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, niemniej jednak Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu, Usługobiorcy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej https://dorotakotz.pl, w zakładce (podstronie): Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.
 2. Jeżeli Usługobiorca dokona zapisu newslettera, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie poprzez drogę mailową na adres mailowy wskazany przez Usługobiorcę Usługi newslettera.
 3. Regulamin może ulec zmianie w szczególności w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na treść Regulaminu; zmiany związanej z zakresem świadczonych usług; zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług; zmiany dotyczącej wymagań technicznych; zmiany związanej z rozszerzeniem funkcjonalności Usługi newslettera.
 4. Data publikacji: 21.11.2021 r.